Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Zadania Gminnego Zarządu Oświaty

Do zadań zarządu o charakterze ekonomiczno-finansowym należy:

 • monitorowanie potrzeb w zakresie stanu technicznego obiektów jednostek oświatowych;
 • planowanie remontów i modernizacji obiektów jednostek oświatowych na podstawie wniosków dyrektorów tych jednostek;
 • kontrolowanie stopnia wyposażenia jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne
  i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji;
 • planowanie zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu i innych środków rzeczowych na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez dyrektorów jednostek oświatowych;
 • kierowanie do Urzędu Miasta wniosków o przeprowadzenie, postępowania
  o zamówienie w zakresie robót budowlanych na rzecz jednostek oświatowych;
 • sporządzanie projektów zbiorczych planów finansowych jednostek oświatowych na podstawie danych przedłożonych przez dyrektorów tych jednostek;
 • kontrolowanie prawidłowości dysponowania przyznanymi jednostce oświatowej środkami budżetowymi oraz gospodarowania mieniem;
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych będących w użytkowaniu jednostek oświatowych;
 • sporządzanie okresowych i rocznych bilansów oraz prowadzenie sprawozdawczości budżetowej;
 • prowadzenie spraw płacowych pracowników jednostek oświatowych;
 • obsługa kasowa jednostek oświatowych;
 • obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i kasy zapomogowo-pożyczkowej jednostek oświatowych.

 

Do zadań zarządu o charakterze administracyjnym i organizacyjnym należy:

 • realizacja lokalnej polityki edukacyjnej;
 • współdziałanie z właściwymi organami w zakresie spełniania obowiązku szkolnego;
 • występowanie z wnioskami w sprawach dydaktyczno-wychowawczych do dyrektorów jednostek oświatowych i kuratora oświaty;
 • współdziałanie z kuratorem oświaty w sprawie ustalenie niezgodnej z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej;
 • przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w sprawie wniosku rady pedagogicznej o odwołanie dyrektora jednostki oświatowej;
 • nadzór nad organizacją pracy w jednostkach oświatowych, w tym zatwierdzanie arkuszy organizacji jednostek oświatowych;
 • kontrolowanie funkcjonowania administracji szkolnej;
 • koordynowanie dozoru uczniów do szkół;
 • organizowanie konkursów na stanowisko dyrektora jednostki oświatowej;
 • prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów jednostek oświatowych;
 • wykonywanie zadań organu nadzorującego w zakresie stosunku pracy nauczycieli jednostek oświatowych;
 • kontrolowanie polityki kadrowej prowadzonej przez dyrektorów jednostek oświatowych;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników jednostek oświatowych i uczniów;
 • występowanie do organów gminy z wnioskami dotyczącymi sieci szkół i przedszkoli, a w szczególności tworzenia, przekształcania, reorganizacji lub likwidacji jednostek oświatowych;
 • opracowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach należących do zakresu działania zarządu;
 • przygotowywanie projektów pism burmistrza dotyczących oświaty;
 • zapewnienie obsługi prawnej jednostek oświatowych;
 • administrowanie Centrum Edukacji Ekologicznej i Ochrony Krajobrazu Historycznego.