Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Nabór wniosków do programu stypendialnego Wspieramy najlepszych IV


O stypendium mogą się ubiegać uczennice/uczniowie, które/rzy:

– w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczają do klasy VII lub VIII szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie województwa opolskiego,

– w roku szkolnym 2021/2022 uzyskali średnią z wszystkich ocen nie niższą niż 4,90;

– w roku szkolnym 2021/2022 z trzech wybranych przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych, przedsiębiorczości lub przedmiotów z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych z uzyskali średnią ocen nie niższa niż 4,70;

– pochodzą z rodzin, których przeciętny miesięczny dochód uzyskany w roku 2021 na jednego członka rodziny nie przekracza 2 022,00 zł netto (w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne  2 292,00 zł netto).

Regulamin oraz wzór wniosku wraz z załącznikiem dostępny jest na stronie internetowej Samorządu Województwa Opolskiego www.opolskie.pl w zakładce: REGION                                                        

 

Warunkiem ubiegania się przez uczennicę/ucznia o przyznanie stypendium jest złożenie następujących  dokumentów:

• wniosku o przyznanie stypendium zawierającego Indywidualny Plan Rozwoju uczennicy/ucznia, według określonego wzoru wraz z oświadczeniem uczestnika projektu (zał. nr 1),

• kopii świadectwa szkolnego poświadczonej za zgodność z oryginałem,

• dokumentów potwierdzających prawo do zasiłku rodzinnego lub prawo do dodatków do zasiłku rodzinnego – jeśli dotyczy,

• dokumentów potwierdzających osiągnięcia uczennicy/ucznia wymienione w §6 ust. 2 regulaminu programu „Wspieramy najlepszych IV”– jeśli dotyczy,

• orzeczenia o niepełnosprawności- jeśli dotyczy.

Do wniosku nie załącza się dokumentów potwierdzających wysokość dochodów, jednak Samorząd Województwa Opolskiego zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia losowych weryfikacji oświadczeń                   o wysokości uzyskanego dochodu.

 

 

Wnioski można składać:

 Listownie (listem poleconym) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

Departament Edukacji i Rynku Pracy

ul. Piastowska 14

45-82 Opole

 poprzez ePUAP na adres: /q877fxtk55/SkrytkaESP,

 osobiście - w sekretariacie Departamentu Edukacji i Rynku Pracy ul. Piastowska 17 II piętro pok. 204,

 osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  ul. Piastowska 14

Wnioski złożone  po terminie nie będą rozpatrywane.

DECYDUJE DATA WPŁYWU WNIOSKU DO URZĘDU.

 W przypadku przesyłek poleconych, nadanych w polskiej placówce pocztowej oraz korespondencji  nadanej za pośrednictwem skrzynki ePUAP, decyduje data nadania.

Szczegółowych informacji udziela: 

Departament Edukacji i Rynku Pracy, 

tel.: 77 44 67 835, 77 44 67 834, 77 44 67 831, 77 44 67 830

Adres e-mail: wspieramynajlepszych@opolskie.pl

PDForgany prowadzące - pismo.pdf (508,09KB)
DOCXinformację o naborze wspieramy najlepszych IV.docx (805,72KB)
JPEGPLAKAT WN IV 2022.jpeg (143,58KB)