Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Nagroda Burmistrza dla grup przedszkolnych


Zarządzenie Nr 0050.497.2022

Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 marca 2022 r.

w sprawie Regulaminu przyznawania nagród Burmistrza dla grup przedszkolnych

 

                Na podstawie art. 30 ust I w związku z art. 7 ust. l pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i poz. 1834), zarządza się, co następuje:

 § 1. Wprowadza się Regulamin przyznawania nagród Burmistrza dla grup przedszkolnych w placówkach dla których organem prowadzącym jest Gmina Leśnica, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz

(-) Łukasz Jastrzembski

 

 

Załącznik

do Zarządzenia Nr 0050.497.2022 Burmistrza Leśnicy

z dnia 4 marca 2022 r.

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD BURMISTRZA DLA GRUP PRZEDSZKOLNYCH

  1. Nagroda ma na celu wyróżnienie jednej grupy przedszkolnej w danym roku szkolnym z placówek prowadzonych przez Gminę Leśnica, której wychowankowie wykażą się największą aktywnością poprzez uczestnictwo w konkursach, promując tym samym Gminę Leśnica oraz placówkę, do której uczęszczają. Udział w konkursach wspomaga ogólny rozwój dzieci oraz stymuluje różne aktywności twórcze wychowanków przedszkoli.
  2. Nagroda w kwocie 2.000 zł przyznawana jest ze środków budżetu Gminy Leśnica.
  3. Dyrektor przedszkola/zespołu zgłasza jedną grupę przedszkolną do Nagrody Burmistrza w danym roku szkolnym do dnia 5 czerwca, po uprzednim złożeniu wniosku/ów przez wychowawcę/ów danej grupy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  4. Nagroda Burmistrza może być przyznana jednej grupie przedszkolnej w Gminie Leśnica, której wychowankowie spełnili co najmniej jeden z warunków: zostali indywidualnie, grupowo, zespołowo laureatami konkursów na szczeblu powiatu, województwa, kraju (miejsca I — III i wyróżnienia).
  5. Uczestnictwo w konkursach oceniane jest zgodnie z punktacją określoną w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu, z tym że ustala się dodatkowe punkty z tytułu rangi konkursu — w związku ze stopniem trudności w przygotowaniu do konkursu:

- taneczny - 40 pkt,

- wiedzy, np. matematyczny, języków, przyrodniczy, itp. - 30 pkt,

- muzyczny - 20 pkt

- recytatorski - 10 pkt,

- plastyczny - 10 pkt.

  1. Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musi być potwierdzone kserokopiami dokumentów, z których wynika rodzaj konkursu, zasięg oraz zdobyte miejsce. Dokumenty należy poświadczyć za zgodność z oryginałem przez dyrektora przedszkola/zespołu.
  2. Analizę wniosków oraz przeliczenie punktacji przeprowadzają kierownik wraz z głównym księgowym GZO, którzy zweryfikowane dokumenty wraz z punktacją przedkładają Burmistrzowi Leśnicy.
  3. Decyzja w sprawie przyznania nagrody należy do Burmistrza Leśnicy. Decyzja Burmistrza jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
  4. Nagroda Burmistrza przekazywana jest na konto przedszkola do 30 czerwca z przeznaczeniem do wykorzystania dla nagrodzonej grupy do dnia 31 lipca danego roku szkolnego. Cel przeznaczenia nagrody ustala wychowawca grupy we wniosku, o którym mowa w pkt 3.

Wychowawca grupy, która otrzyma nagrodę Burmistrza, zobowiązany jest przygotować opis wykorzystania środków z nagrody wraz ze zdjęciami i przekazać go w formie papierowej i elektronicznej do GZO Leśnica w terminie do 31 sierpnia.

PDFZarządzenie Burmistrza .pdf (42,87KB)
PDFRegulamin.pdf (1,33MB)
PDFwniosek.pdf (536,21KB)
DOCXwniosek.docx (94,23KB)