Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie Leśnica do przedszkoli, szkół oraz placówek oświatowych


Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem Leśnicy a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie do najbliższego przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej i placówki oświatowej.

Zadanie powyższe może być realizowane następujących formach:

1. Dowóz zorganizowany (zbiorowy) - Usługa świadczona jest przez PKS Strzelce Opolskie.
Trasa linii specjalnych, które obecnie kursują na terenie Gminy Leśnica:
KOLONOWSKIE - KĘDZIERZYN – KOŹLE:
(Dowóz 06:20-07:56, Odwóz: 15:20-16:55
)
(Kolonowskie, Zawadzkie, Jemielnica, Błotnica Strzelecka, Ujazd, Zalesie Śląskie, Lichynia, Leśnica, Kędzierzyn – Koźle)

STRZELCE OPOLSKIE - STRZELCE OPOLSKIE PRZEZ : UJAZD, LEŚNICA
(Dowóz 06:25-07:50, Odwóz: 13:20-14:45, 13:20-15:20, 14:20-15:45)

(Strzelce Opolskie, Ujazd, Leśnica, Zalesie Śląskie, Klucz, Księży Las, Strzelce Op.)

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15:
- wniosek o zorganizowanie dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły na dany rok szkolny,
- aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku
szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

PDFLinia nr 150 Kolonowskie - Kędzierzyn Koźle..pdf (76,27KB)
PDFLinia nr 156 Strzelce Op. - Strzelce Op.pdf (96,83KB)
 

2. Dowóz indywidualny (własnym pojazdem rodzica)

Rodzice, którzy chcą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej otrzymują zwrot kosztów dowozu (zgodnie z art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020, poz. 910 z późn.zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/124/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Leśnica na rok szkolny 2020/2021, na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów.

Zwrot kosztów dowożenia następuje na podstawie umowy zawartej między Burmistrzem Leśnicy a Rodzicami/Opiekunami.

Zwrot kosztów jednorazowego przewozu następuje w wysokości określonej według wzoru


gdzie:
a – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka
rewalidacyjno-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także
przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy, i z powrotem,
b – liczba kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby przewozu, o którym mowa w lit. a,
c – średnia cena jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu,
d – średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Średnią cenę jednostki paliwa w gminie określa na każdy rok szkolny rada gminy, w drodze uchwały, uwzględniając ceny jednostki paliwa w gminie.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15:
- wniosek zwrot kosztów dowozu niepełnosprawnego dziecka do szkoły na dany rok szkolny,
- aktualne (wydane na dany etap edukacji przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
(kopia dokumentu potwierdzona za zgodność z oryginałem),
- zaświadczenie z przedszkola/szkoły/ośrodka, w którym dziecko będzie realizowało w danym roku szkolnym roczne przygotowanie przedszkolne lub obowiązek szkolny/nauki,
- ksero dowodu rejestracyjnego samochodu oraz polisy ubezpieczeniowej OC i NW,
- dokument producenta pojazdu (przypadku braku dokumentu oświadczenie rodzica) określający średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 km dla pojazdu, którym dziecko będzie dowożone do przedszkola/szkoły/ośrodka,
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawartych w umowie.

Dodatkowych informacji dotyczących dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych udziela Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, tel. (77) 404 83 15 wew. 24 

PDFwniosek .pdf (1,80MB)

Opracowała: E. Bolek
Podinspektor GZO Leśnica