Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Żłobek

107375833_603774370245499_5791701624846641415_n.png  

W Gminie Leśnica funkcjonuje Niepubliczny Żłobek "Szkrabuś"

przy ul. Zdzieszowickiej 14 w Leśnicy.

Strona internetowa: https://zlobekszkrabus.pl/
dyr. placówki  Sabina Dramska Tel: 603 304 071

 

Informacje dla podmiotów otwierających/prowadzących żłobek, klub dziecięcy/ dziennych opiekunów na terenie gminy Leśnica

1. Opłata za wpis do rejestru.

25 maja 2020 r. Rada Miejska w Leśnicy podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Opłata wynosząca 1 zł winna być wniesiona na konto Gminy Leśnica o numerze 87 8907 0008 2001 0000 1313 0001 w BS Leśnica.

Uchwała Nr XVIII/115/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych:

PDFUchwała opłata.pdf (370,92KB)

2. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi, dziennymi opiekunami, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz osobami fizycznymi prowadzącymi na własny rachunek działalność dziennego opiekuna.

 • Burmistrz właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego sprawuje nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki. Czynnościom nadzorczym podlega zgodność danych zawartych odpowiednio w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie ze stanem faktycznym oraz wywiązywanie się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań określonych prawem.

 • Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez radę gminy w drodze uchwały.

 • Jednak w przypadku powzięcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub sprawowanej opieki przez dziennego opiekuna; nieprawidłowościach w zakresie zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz niewywiązywaniu się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, burmistrz prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru.

 • Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez burmistrza.

 • W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ww. zakresie, organ sprawujący nadzór zobowiązuje podmiot prowadzący żłobek do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie.

 • W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające.

 • W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości burmistrz wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo wykreśla z wykazu podmiot zatrudniający dziennego opiekuna.

Szczegóły planu nadzoru reguluje Uchwała Nr XVIII/114/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku

PDFUchwała nadzór.pdf (649,31KB) 

3. Dotacja celowa dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica.

Na podst. Art. 60 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy lub zatrudniające dziennych opiekunów, mogą otrzymać na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym, lub przez dziennego opiekuna dotację celową z budżetu gminy.

Wysokość i zasady ustalania oraz rozliczania dotacji celowej, w tym kategorie dzieci, na które przyznawana jest dotacja, określa rada gminy w drodze uchwały. Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła:

 • dotację celową - dla żłobka w wysokości 500 zł oraz dla klubu dziecięcego w wysokości 250 - miesięcznie na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Leśnica. Dodatkowo zamieszkanie winno być potwierdzone zaświadczeniem o zameldowaniu.

 • Dotacja przysługuje na dziecko do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 • Zasady i terminy przyznawanie oraz rozliczania dotacji określone zostały w Uchwale Nr XVIII/113/20 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Leśnica (pełna treść uchwały poniżej).

 • Dotacja może przysługiwać również na dzieci zamieszkałe poza gminą Leśnica, lecz tylko po uprzednim zawarciu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku w żłobku z gminą, której dziecko jest mieszkańcem.

 • Rodzice dziecka żłobkowego/klubu dziecięcego z innej gminy, które nie otrzyma refundacji ze swojej gminy, opłatę za żłobek/klub dziecięcy będą musieli wnosić w całości.

PDFUchwała dotacja.pdf (1,90MB)

DOCXdruki żłobek 2020 - .docx (29,58KB)

Informacje dla rodziców/opiekunów dzieci objętych opieką żłobka/klubu dziecięcego zlokalizowanego na terenie gminy Leśnica

Rada Miejska w Leśnicy uchwaliła:

 • dotację dla żłobka na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Leśnica w wysokości 500 zł miesięcznie,

 • dotację dla klubu dziecięcego na każde dziecko zamieszkałe na terenie gminy Leśnica w wysokości 250 zł miesięcznie.

 • Ważne! Zamieszkanie winno być potwierdzone zaświadczeniem o zameldowaniu.

 • Dotacja przysługuje na dziecko do końca roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia.

 • Dotacja może przysługiwać również na dzieci zamieszkałe poza gminą Leśnica, lecz tylko po uprzednim zawarciu porozumienia międzygminnego w sprawie zasad finansowania opieki zapewnianej dziecku w żłobku z gminą, której dziecko jest mieszkańcem.

 • Rodzice dziecka żłobkowego/klubu dziecięcego z innej gminy, które nie otrzyma refundacji ze swojej gminy, opłatę za żłobek/klub dziecięcy będą musieli wnosić w całości.

Zadania związane z opieką nad dziećmi do lat 3, w tym żłobkiem prowadzi Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy.

Kontakt tel. 77-40 48 315 wew. 24, mail gzo@lesnica.pl