Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Stypendium Burmistrza Leśnicy

Stypendium Burmistrza Leśnicy ma na celu promowanie uczniów osiągających ponad przeciętne wyniki w dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, którzy wykazali się aktywnością w działalności na rzecz promocji i rozwoju szkoły do której uczęszczają oraz motywowanie do podejmowania wysiłku na rzecz samorozwoju.
Stypendium za osiągnięcia w nauce, sporcie i artystyczne udzielane jest ze środków budżetu Gminy Leśnica. Ich wielkość corocznie określa Rada Miejska w Leśnicy w uchwale budżetowej. Stypendium przyznaje się jednorazowo uczniom klas IV – VIII szkół podstawowych,
a w przypadku szkoły muzycznej uczniom klas III i IV cyklu czteroletniego oraz IV-VI cyklu sześcioletniego za wyniki i osiągnięcia uzyskane w roku szkolnym, którego stypendium dotyczy. Kandydatów do stypendium zgłasza dyrektor szkoły lub zespołu (po uzyskaniu
pozytywnej opinii rady pedagogicznej).

Stypendium Burmistrza Leśnicy:
1. za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał co najmniej średnią ocen 4,75 oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:
• został laureatem lub finalistą konkursu lub olimpiady na szczeblu międzynarodowym,
ogólnopolskim, wojewódzkim lub diecezjalnym,
• został laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego organizowanego przez Opolskie Kuratorium Oświaty.
2. za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który posiada co najmniej bardzo
dobrą ocenę z zachowania oraz spełnił co najmniej jeden z warunków:
• zajął miejsce od I do X indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
• zajął miejsce od I do IV w dyscyplinach indywidualnych lub zespołowych w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim,
• zajął I miejsce w indywidualnych lub zespołowych konkurencjach sportowych na szczeblu powiatu lub regionu.
3. za osiągnięcia artystyczne może być przyznane uczniowi, który osiągnął co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, zaś w przypadku ucznia szkoły muzycznej wymagana jest ocena co najmniej bardzo dobra z instrumentu głównego. Dodatkowo uczeń musi spełnić przynajmniej jeden z warunków:
• jest finalistą bądź zwycięzcą lub uzyskał wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia artystyczne o charakterze międzynarodowym,
• jest laureatem konkursów w dziedzinach artystycznych na szczeblu ogólnopolskim lub wojewódzkim (w przypadku szkoły muzycznej konkursów organizowanych pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub Centrum Edukacji Artystycznej).

Spełnienie wyżej wymienionych kryteriów musi być potwierdzone stosownymi dokumentami lub kserokopiami tych dokumentów, poświadczonymi przez dyrektora szkoły albo instruktora.

Kandydaci do stypendium zgłaszani są w czerwcu. Ostateczny termin składania wniosków przez dyrektorów przypada na 7 dzień przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

Stypendium przyznaje się w formie pieniężnej i wypłaca jednorazowo do dnia 15 lipca w danym roku szkolnym.

Zasady przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów, pobierających naukę na terenie gminy Leśnica oraz wzór wniosku, określa Uchwała Nr XXXIX/261/22 Rady Miejskiej w Leśnicy z dnia 25 kwietnia 2022 r.

Uchwała wraz z wnioskiem dostępna jest pod adresem:
http://gzo.lesnica.pl/251/stypendium-burmistrza-lesnicy.html

Opracowała: E. Bolek
Podinspektor GZO Leśnica

PDFstypendium Burmistrza-wniosek_0001.pdf (1 023,29KB)