Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Projekt pt. Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne

O  REALIZACJI  PROJEKTU

Gmina Leśnica pozyskała środki unijne na realizację projektu konkursowego wzbogacającego ofertę naszych szkół podstawowych i gimnazjum w następnych 2 latach szkolnych: 2016/17 i 2017/18. Projekt uzyskał bardzo wysoką ocenę plasując się na 3 miejscu listy projektów wybranych do dofinansowania (94,05%). Projekt pt.  Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne  realizowany w ramach Osi IX Wysoka jakość edukacji dla Działania 9.1 Rozwój edukacji, Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego w ramach RPO WO 2014-2020 opiewa na kwotę 968.289,38, w tym tylko 48.898,61 to wkład własny gminy (5,05%).

            Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz nauczycieli wszystkich szkół prowadzonych przez Gminę Leśnica. Działania zaplanowane w projekcie zostały ukierunkowane z jednej strony na odnajdywanie u dzieci drzemiących w nich możliwości, z drugiej - na skuteczne pokonywanie barier edukacyjnych. Projekt zakłada podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej naszych placówek. Ponadto projekt ma na celu wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych wynikach nauczania. Dzięki dofinansowaniu realizowany będzie szereg zajęć pozalekcyjnych: wyrównawczo-dydaktycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, kółek zainteresowań, wycieczek szkolnych oraz szkoleń dla nauczycieli. Powstaną również 4 pracownie przedmiotowe - po 1 w każdej szkole, które wyposażone zostaną ze środków zewnętrznych.

                                                                                                                              Agnieszka Nowak