Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

O Nas


         

indeks.jpeg

Gminny Zarząd Oświaty  (GZO) w Leśnicy jest jednostką organizacyjną Gminy Leśnica, działającą w formie jednostki budżetowej.  Utworzony został 1 stycznia 2000 roku uchwałą Rady Miejskiej w Leśnicy Nr XV/99/99 z dnia 17 grudnia 1999 r.

PDFUchwała w sprawie utworzenia GZO.pdf (48,70KB)

PDFuchwała zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia GZO.pdf (575,58KB)

PDFuchwala-zmieniajaca-uchwale-w-sprawie-nadania-statutu-gzo.pdf (302,07KB)

PDFUchwała w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków.pdf (594,67KB)

Gminny Zarząd Oświaty, zwany dalej GZO, jest jednostką organizacyjną Gminy Leśnica. Utworzony został 1 stycznia 2000 roku na mocy uchwały Rady Miejskiej na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Zarząd działa w formie jednostki budżetowej i wykonuje obsługę ekonomiczno - administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Jest to podparte ustawą o rachunkowości, która mówi, że zadania z zakresu obsługi ekonomiczno - administracyjnej jednostek oświatowych, mogą być realizowane przez wypracowane na podstawie ustawy o systemie oświaty trzy główne rodzaje rozwiązań organizacyjnych:

 1. powołanie wyłącznie w tym celu wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych,
 2. przejmowanie zadań przez inne jednostki organizacyjne organu prowadzącego,
 3. łączenie jednostek oświatowych w zespoły.

Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje formy organizacyjno - prawnej zespołów ekonomiczno - administracyjnych szkół i placówek, jednak ze względu na specyficzny rodzaj działalności i jej nieodpłatny charakter organizowane są one w formie jednostek budżetowych.

Innym ważnym aktem prawnym regulującym działalność zarządu jest Uchwała w sprawie statutu Gminnego Zarządu Oświaty, który stanowi załącznik do tejże uchwały.

Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy wykonuje obsługę ekonomiczno - administracyjną szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Leśnica. Sprawuje nadzór nad działalnością tych placówek oraz wykonuje zadania kontrolne, planistyczne i techniczno - organizacyjne. Nadzór ten w szczególności dotyczy:

 1. prawidłowego dysponowania środkami budżetowymi oraz dysponowania mieniem,
 2. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących BHP uczniów i pracowników,
 3. przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy.

W ramach sprawowanego nadzoru pracownicy zarządu mają prawo do:

 1. wstępu do placówek oświatowych,
 2. wglądu do prowadzonej przez placówki oświatowe wszelkiej dokumentacji dotyczącej przebiegu nauczania, organizacji pracy oraz spraw finansowych,
 3. wydawania dyrektorom doraźnych zaleceń oraz zgłaszania uwag i wniosków.

W celu realizacji zadań zarząd współpracuje z organami gminy, dyrektorem przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum, zespołów szkolno-przedszkolnych oraz szkoły muzycznej prowadzonych przez gminę, jak również organami nadzoru pedagogicznego.

Gminny Zarząd Oświaty sprawuje kontrolę nad pracownikami oraz uczniami zatrudnionymi oraz uczęszczającymi do następujących placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Leśnica:

 1. Szkoła Podstawowa w Leśnicy
 2. Zespół Szkolno-przedszkolny w Zalesiu Śląskim (w skład wchodzi: Szkoła Podstawowa i przedszkole)
 3.  Zespół Szkolno-przedszkolny w Raszowej (w skład wchodzi: Szkoła Podstawowa i przedszkole)
 4.  Publiczna Szkoła Muzyczna
 5.  Publiczne Przedszkole w Leśnicy (wraz z oddziałami zamiejscowymi w Dolnej, Górze Św. Anny i Kadłubcu).

Zarząd, będąc jednostką obsługującą placówki oświatowe, finansuje zadania ze środków otrzymanych z budżetu państwa w formie subwencji oświatowej. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej pojawiła się okazja i możliwość pozyskiwania innych form finansowania szkół i przedszkoli. Od 2007 roku szkoły i przedszkola Gminy Leśnica zrealizowały 12 projektów współfinansowanych z środków unijnych.

            Projekty skierowane były do uczniów zamieszkujących gminę. W ramach przetargów wyłonieni zostali nauczyciele, którzy prowadzili różnego rodzaju zajęcia. Głównymi celami projektów było wyrównanie dysproporcji edukacyjnych pomiędzy rówieśnikami, a także środowiskiem wiejskim i miejskim, rozszerzenie oferty edukacyjnej szkół przez kupno nowych sprzętów i organizację zajęć dodatkowych.