Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Projekty zrealizowane

1.png

Projekt pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają

kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".

Numer umowy o dofinansowanie: RPOP.09.01.01-16-0062/15-00.

Okres realizacji:  1 września 2016r. - 30 czerwca 2018r.

Gmina Leśnica - Beneficjent.

Gminny Zarząd Oświaty - Realizator.

Priorytet 9 - Wysoka jakość edukacji.

Działanie 9.1 Rozwój edukacji.

Poddziałanie 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 433 uczniów (215 K, 218 M) oraz podniesienie kompetencji wśród 52 nauczycieli 4 szkół z gminy Leśnica:

Szkoły Podstawowej im. Obrońców Góry Chełmskiej w Leśnicy,

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Raszowej,

Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zalesiu Śląskim,

Publicznego Gimnazjum im. Św. Franciszka z Asyżu w Leśnicy.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć

pozalekcyjnych i pozaszkolnych, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz szkolenia dla nauczycieli. Grupa docelowa będzie liczyła łącznie 510 uczniów i uczennic (253 K, 257 M) oraz 61 nauczycieli (57 K i 4 M).

 

Działania założone w projekcie mają wpływ na efektywne nauczanie w szkołach biorących udział w projekcie w aspekcie merytorycznym, metodycznym, organizacyjnym poprzez:

 

1. Wykorzystanie atrakcyjnych metod kształcenia stymulujących uczniów do kreatywnego myślenia - metoda eksperymentu.

 

2. Przeszkolenie kadry nauczycielskiej: w zakresie podnoszenia kompetencji pedagogiki specjalnej, w zakresie wykorzystania mutimediów w procesie nauczania, gwarantujące atrakcyjność i wyższą jakość prowadzonych zajęć oraz w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

 

3. Zajęcia z użyciem narzędzi TIK pozwalające uczniom na doskonalenie umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

 

4. Wyposażenie pracowni przyrodniczej umożliwiające prowadzenie laboratoriów, co jest elementem urozmaicającym realizację podstawy programowej oraz wzbogacającym ofertę szkoły. Wyposażenie pracowni matematycznej, informatycznej pozwalające na realizację bardziej atrakcyjnych zajęć niż do tej pory.

 

5. Realizację zajęć dydaktyczno-wyrównawczych pozwalających uczniom na zniwelowanie deficytów edukacyjnych i osiąganie wyższych wyników na zewnętrznych egzaminach/ sprawdzianach.

 

Planowane efekty:

Projekt zakłada podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół objętych projektem, co przełoży się na rozwój kompetencji kluczowych uczniów i uczennic oraz ułatwi im odnoszenie sukcesów edukacyjnych w sytuacjach, gdy napotkają różnego rodzaju przeszkody.

Projekt zakłada również wyrównanie dysproporcji edukacyjnych wśród uczniów o słabych wynikach nauczania.

 

Wartość projektu: 968 289,38 PLN ( słownie: dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt dziewięć złotych 38/100)

Dofinansowanie: 919 390,77 PLN ( słownie: dziewięćset dziewiętnaście tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych 77/100), z czego:

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego:  823 045,97 PLN ( słownie: osiemset dwadzieścia trzy tysiące czterdzieści pięć złotych i 97/100 ),

- dofinansowanie z Budżetu Państwa: 96 344,80 PLN ( słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote 80/100).

 

 

 

 

 

 

  • Data publikacji: 30-05-2017 12:25

    Wyjazd uczniów do Warszawy

    W ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne", uczniowie Szkół Podstawowych w Leśnicy, Raszowej oraz Zalesiu Śląskim wzięli udział w dwudniowym wyjeździe edukacyjnym do Warszawy.

  • Data publikacji: 24-03-2017 12:40

    Realizacja zajęć w ramach projektu

    W dniu 15 listopada 2016 r. rozpoczęto na terenie gminy Leśnica, w 3 szkołach podstawowych (Leśnicy, Zalesiu, Raszowej) oraz gimnazjum w Leśnicy, realizację dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Zajęcia realizowane są w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i wyrównują dysproporcje edukacyjne".