Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2021/2022

Rekrutacja do szkół podstawowych i publicznych przedszkoli przeprowadzana jest na podstawie Ustawy Prawo Oświatowe (Dz.U. 2020 r. poz. 910).

Rekrutacja do szkoły podstawowej.           

Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w obwodzie danej szkoły, na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów, uchwalonych przez Radę Miejską w Leśnicy:

 1. Niepełnosprawność kandydata  - 10 punktów,
 2. Niepełnosprawność jednego z rodziców/ opiekunów kandydata – 5 punktów,
 3. Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej – 5 punktów,
 4. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów,
 5. Kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 3 punkty,
 6. Rodzic dziecka jest absolwentem danej szkoły – 3 punkty,
 7. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty,
 8. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty.

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

Potwierdzeniem większości powyższych kryteriów jest oświadczenie zawarte we Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Część okoliczności będzie musiało być potwierdzane odrębnymi dokumentami np. niepełnosprawność.

W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów, decyduje data złożenia wniosku.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Wszelkie druki związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji oraz sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.

 

Rekrutacja do publicznego przedszkola.           

Od dnia 1 września 2016 r. obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym są objęte dzieci, które w danym roku szkolnym kończą 6 lat, zaś od 1 września 2017 r. dzieci w wieku od 3 lat mają zagwarantowane prawo do wychowania przedszkolnego w swojej gminie. (od początku roku szkolnego tj. od września)

Rodzice 6-latków mają możliwość podjęcia decyzji, czy dziecko rozpocznie naukę w szkole podstawowej, od dnia 1 września 2021 r.

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

 1. Rodzice, których dzieci będą kontynuować edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, składają Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w terminie do 19.02.2021 r. W przypadku kontynuacji, dzieci mają zagwarantowane miejsce w danym przedszkolu.
 2. Rodzice składający deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego, nie biorą  udziału w rekrutacji.

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca. Przedszkole przed ustaleniem liczby wolnych miejsc jest zobowiązane do zarezerwowania miejsc dla tych dzieci w wieku przedszkolnym, które już wcześniej uczęszczały do przedszkola, a których rodzice złożą na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. Takie deklaracje muszą być przez rodziców składane corocznie, jeśli chcą aby ich dziecko kontynuowało naukę w danym przedszkolu.

Dyrektor odpowiada za przyjęcie dzieci kontynuujących naukę i przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca, które wszczyna na wniosek rodziców dziecka, prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmiotu) sprawującego pieczę zastępczą nad dzieckiem. Dotyczy to dzieci zamieszkałych na terenie danej gminy.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy, w której jest prowadzone postępowanie rekrutacyjne, mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do wybranego przedszkola dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkiwania w danej gminie, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Wszystkie ww. kryteria mają jednakową wartość (komisja przyznaje taką samą liczbę punktów za spełnienie każdego z nich).

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę tzw. lokalne kryteria określone przez organ prowadzący.

Kryteria uchwalone przez Radę Miejską w Leśnicy:

 1. Dziecko 6- letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dziecko 5 – letnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola – liczba punktów 50.
 2. Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni  pozostają w zatrudnieniu w ramach pracowniczego stosunku pracy, umowy cywilno-prawnej, prowadzą gospodarstwo rolne, prowadzących działalność gospodarczą, lub pobierają naukę/studiują w systemie dziennym – liczba punktów 40.
 3. Dziecko, którego rodzeństwo rozpoczyna lub kontynuuje edukację przedszkolną w tym samym przedszkolu w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór  – liczba punktów 30.
 4. Dziecko z obwodu szkoły podstawowej wg miejsca zamieszkania - liczba punktów 20.
 5. Deklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu – 8 godzin i więcej – liczba punktów 15.
 6. Dziecko, które w roku szkolnym, na który prowadzony jest nabór jest 4-latkiem – liczba punktów 10.

Komisja powołana przez dyrektora przedszkola weryfikuje wnioski oraz załączone do nich dokumenty.

PDFHarmonogram
PDFkryteria.pdf