Dziś jest: sobota, 03-12-2022
Imieniny: Hilarego, Franciszki, Ksawery

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym


ksiazki.jpegPDFZarządzenie Burmistrza (606,19KB)
DOCWniosek (66,50KB)
DOCXOświadczenie o zakupie książek (15,54KB)


      

Uwaga Rodzice! można starać się o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach 

"Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

 

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły odpowiednio: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkoły baletowej, liceum sztuk plastycznych lub dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio:

 • w roku szkolnym 2022/2023 - w terminie do dnia 9 września 2022 r.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach oraz materiałów ćwiczeniowych następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia, a także na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka, osób faktycznie opiekujących się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletniego ucznia.

Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

W latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 pomoc jest udzielana następującym uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • słabowidzącym,
 • niesłyszącym,
 • słabosłyszącym,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród  niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8.

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287).
 

Zakres pomocy:

W roku szkolnym 2020/2021:

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klas I i II pięcioletniego technikum,
  • klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I i II liceum sztuk plastycznych,
  • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klas III branżowej szkoły I stopnia lub klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
  • klasy I branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I i II pięcioletniego technikum,
  • klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I i II liceum sztuk plastycznych,
  • klas II-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych liceum sztuk plastycznych.


W roku szkolnym 2021/2022:

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I-III czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
  • klas I-III pięcioletniego technikum,
  • klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I-III liceum sztuk plastycznych,
  • klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Pomoc w formie  dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.
 2. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I-III pięcioletniego technikum,
  • klasy III dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I-III liceum sztuk plastycznych,
  • klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych,
  • klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej liceum sztuk plastycznych.


W roku szkolnym 2022/2023:

 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych, jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt I od 1 do 9, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
  • klas I-IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I-IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych,
  • szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.
 1. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego jest udzielana uczniom, których mowa w pkt I od 1 do 7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do:
  • branżowej szkoły I stopnia,
  • branżowej szkoły II stopnia,
  • klas I-IV pięcioletniego technikum,
  • klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum,
  • klas III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
  • klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
  • klas I-IV liceum sztuk plastycznych, lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych


Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie może przekroczyć kwoty:
 

 • do kwoty 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym), uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym: 2020/2021, 2021/2022 lub 2022/2023
   
 • do kwoty 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  • w roku szkolnym 2020/2021 do branżowej szkoły I stopnia lub klasy I branżowej szkoły II stopnia;
  • w roku szkolnym 2021/2022 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
  • w roku szkolnym 2022/2023 do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia;
    
 • do kwoty 445 -dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełno sprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej, uczęszczających:
  • w roku szkolnym 2020/2021 do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I i II pięcioletniego technikum, klas II–IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I i II liceum sztuk plastycznych, klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas II–IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas V i VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych;
  • w roku szkolnym 2021/2022 do: klas I–III czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasy III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonej w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klas I–III pięcioletniego technikum, klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–III liceum sztuk plastycznych, klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas III i IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasy VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonej w liceum sztuk plastycznych;
  • w roku szkolnym 2022/2023 do: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I–IV pięcioletniego technikum, klasy IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum, klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klas I–IV liceum sztuk plastycznych lub klasy IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonej w liceum sztuk plastycznych.
  • Termin i sposób załatwienia sprawy:

  • Wniosek należy złożyć u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 w terminie do 9 września.
   Wzór wniosku ustala dyrektor szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023.
  • Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
  • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Prezydentowi /Burmistrzowi  Miasta właściwemu ze względu na siedzibę szkoły.
  • Prezydent/Burmistrz przekazuje środki na udzielenie pomocy uczniów szkoły prowadzonej przez gminę na rachunek bankowy tej szkoły.
  • Dyrektor szkoły zwraca rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – do wysokości wartości pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu, tj.:
   • faktury wystawionej imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia,
   • rachunku,
   • paragonu,
   • lub oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
    Do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku …. (należy wpisać rok, w którym udzielona jest pomoc, odpowiednio: 2020, 2021, 2022)

W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:

 • imię i nazwisko ucznia;
 • nazwę i adres siedziby szkoły; klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023;
 • wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
 • kwotę zakupu;
 • datę zakupu;
 • podpis osoby, która dokonała zakupu.
  Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Realizacja zwrotu rodzicom, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, osobom faktycznie opiekującym się dzieckiem, jeżeli wystąpiły z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, albo pełnoletnim uczniom kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych do dnia 7 grudnia odpowiednio w 2020 r., 2021 r., i 2022 r.

Podstawa prawna:

 • Uchwała nr 89/2020 Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022

Wymagane wnioski i dokumenty:

Wniosek – dostępny w szkole, do której uczęszcza uczeń

Do wniosku należy dołączyć kserokopę orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe