Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Rekrutacja do szkół i przedszkoli

            W Dzienniku Ustaw z 3 stycznia 2014 roku został opublikowany tekst ustawy z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Tzw. ustawa „rekrutacyjna”, uregulowała na poziomie ustawy zasady przyjmowania dzieci i młodzieży do publicznych przedszkoli i szkół.

            Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej szkoły podstawowej oraz gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się z urzędu dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie na podstawie zgłoszenia rodziców.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły przyjmuje się do szkoły jedynie w przypadku, gdy placówka dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie wypełnionego przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły spoza obwodu szkoły. Dziecko przyjęte spoza obwodu nie może spowodować otwarcia nowej klasy.

W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem następujących kryteriów, uchwalonych przez Radę Miejską w Leśnicy:

  1. Niepełnosprawność kandydata  - 10 punktów,
  2. Niepełnosprawność jednego z rodziców/ opiekunów kandydata – 5 punktów,
  3. Kandydat wychowuje się w rodzinie wielodzietnej lub zastępczej – 5 punktów,
  4. Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 punktów,
  5. Kandydat wychowywany jest przez samotnego rodzica – 3 punkty,
  6. Rodzic dziecka jest absolwentem danej szkoły – 3 punkty,
  7. Miejsce pracy rodziców kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 2 punkty,
  8. W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w zapewnieniu mu należytej opieki – 2 punkty.

O przyjęciu dziecka spoza obwodu decyduje liczba uzyskanych punktów.

Potwierdzeniem większości powyższych kryteriów jest oświadczenie zawarte we Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły. Część okoliczności będzie musiało być potwierdzane odrębnymi dokumentami np. niepełnosprawność.

W przypadku wolnych miejsc, jeżeli kandydaci nie spełniają żadnego z kryteriów, decyduje data złożenia wniosku.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły.

W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły po uwzględnieniu kryterium wiekowego dzieci.

 

Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie. Wszelkie druki związane z rekrutacją można otrzymać w sekretariatach szkół oraz pobrać ze stron internetowych szkół. Wypełnione druki należy złożyć w sekretariacie wybranej szkoły w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji.

Celem przeprowadzenia rekrutacji dyrektor powołuje komisję. Komisja dokonuje weryfikacji wniosków w oparciu o przyjęte kryteria zawarte w zasadach rekrutacji oraz sporządza protokół i przedkłada dyrektorowi szkoły.