Dziś jest: wtorek, 09-08-2022
Imieniny: Klary, Romana, Rozyny

Rozeznanie cenowe na prowadzenie zajęć

W ramach procedury rozeznania rynku Gminny Zarząd Oświaty zaprasza do składania ofert na realizację:

usługi polegającej na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych (zajęć dydaktyczno-  wyrównawczych, z psychologiem, rewalidacyjnych, korekcyjno- kompensacyjnych, oraz  kół:   informatyczno- matematycznego, przyrodniczego, językowego: język niemiecki, język angielski, zajęć z doradztwa edukacyjno- zawodowego), realizowanych w trzech szkołach podstawowych w Gminie Leśnica i w Publicznym Gimnazjum w Leśnicy w planowanym okresie realizacji projektu, tj. od 01.09.2016 -31.08.2018.

Godzina zajęć będzie trwała 45 minut oprócz zajęć z psychologiem, które trwają 60 min. 

Prowadzący zajęcia pozalekcyjne musi posiadać kwalifikacje do danego rodzaju zajęć określone w przepisach oświatowych oraz doświadczenie w realizacji podobnych zajęć realizowanych ze środków unijnych.

Prowadzący zajęcia pozalekcyjne będzie odpowiadał za przygotowanie, realizację i dokumentację zajęć dodatkowych dla uczniów, działania dostosowywane będą do potrzeb uczniów, w ramach zajęć dodatkowych.

Prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; grupowych i indywidualnych, w trakcie których będą wyrównywane na bieżąco braki w realizacji podstawy programowej.

Prowadzenie zajęć psycho-edukacyjnych dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej, które mają na celu wzrost samooceny uczestników oraz z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rewalidacje z uczniami z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań matematycznych, przyrodniczych, informatycznych, językowych i kształcących przedsiębiorczość uczniów.

Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej  w celu wspomagania uczniów gimnazjum w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych.

 

Obowiązki prowadzącego zajęcia pozalekcyjne:

  1. prowadzenie zajęć pozalekcyjnych (podział godzin w zależności od ich rodzaju i planu), w poszczególnych placówkach zgodnie z projektem.
  2. dokumentowanie zajęć pozalekcyjnych (kart czasu pracy, list obecności)
  3. szczegółowe obowiązki ujęte zostaną w zakresie obowiązków, stanowiącym załączniku do umowy.

 

 

 

Prosimy o podanie stawki brutto brutto* za 1 godzinę zajęci pozalekcyjnych w następującym układzie:

Kategoria/placówka

Stawka godzinowa w PLN (brutto brutto)

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, koła, zajęcia z psychologiem w szkole podstawowej w Leśnicy

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, koła, zajęcia z psychologiem w szkole podstawowej w Raszowej

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, koła, zajęcia z psychologiem w szkole podstawowej w Zalesi Śląskim

 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, koła, zajęcia z psychologiem w publicznym gimnazjum w Leśnicy

 

* stawka brutto brutto – to stawka zawierająca wszystkie składki  na ubezpieczenia społeczne; również potrącane przez pracodawcę

 

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Wycenę proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres:   lub złożyć w formie papierowej w siedzibie Gminnego Zarządu Oświaty w Leśnicy ul. Nad Wodą 15 w  terminie do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 15:00. Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą podlegały ocenie.
W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Wykonawcami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.
 

 

Osobą uprawnioną do udzielania dodatkowych informacji jest:

Agnieszka Nowak tel.: 77 40 48 315
e-mail:

 

 

Sporządził: A. Nowak

Data: 20.11.2015 r.

DOCXOferta.docx