Dziś jest: poniedziałek, 24-07-2017
Imieniny: Kingi, Krystyna, Michaliny

Bezpłatne podręczniki dla uczniów

Informacja dotycząca podręczników szkolnych oraz ćwiczeń

w roku szkolnym 2016/2017

            W nowym roku szkolnym już tylko uczniowie klas: VI szkoły podstawowej oraz III gimnazjum będą samodzielnie zaopatrywać się w podręczniki i ćwiczenia.

Pozostałe klasy otrzymają podręczniki z Ministerstwa Edukacji Narodowej lub podręczniki i ćwiczenia zakupione przez szkołę ze środków dotacji celowej.

Poniżej szczegółowe informacje:

Szkoła podstawowa
Klasa 1 i 2
Podręczniki wieloletnie - Elementarz MEN + podręcznik do języka obcego (własność szkoły, brak dotacji),
Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 49,50 zł (własność ucznia)
.

Klasa 3
Podręczniki wieloletnie - Elementarz MEN (własność szkoły)
Kwota dotacji na podręcznik do języka obcego -  24,75 zł
Ćwiczenia do kształcenia zintegrowanego i języka obcego  -  kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 49,50 zł  (własność ucznia)

Klasa 4
Podręczniki wieloletnie - Podręczniki do wszystkich przedmiotów (własność szkoły, brak dotacji)
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji 24.75 zł  (własność ucznia)

Klasa 5
Podręczniki wieloletnie  - kwota dotacji na podręczniki do wszystkich przedmiotów 138,60 zł (własność szkoły)
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24.75 zł (własność ucznia)


Gimnazjum
Klasa 1
Podręczniki wieloletnie - do wszystkich przedmiotów (własność szkoły, brak dotacji)
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24,75 zł

Klasa 2
Podręczniki wieloletnie - kwota dotacji na podręczniki do wszystkich przedmiotów 247,50 zł 
Ćwiczenia do wszystkich przedmiotów  - kwota dotacji na materiały ćwiczeniowe 24,75 zł 

 

Uwaga: uczniowie wszystkich klas zaopatrują się samodzielnie w podręczniki do zajęć realizowanych na podstawie wniosku rodziców, tj. do języka ojczystego oraz religii, (jeżeli takie podręczniki wymagane są przez szkołę).

 

Ile kosztuje darmowy podręcznik? Uszkodzenie, zniszczenie lub niezwrócenie podręcznika

4,34 zł – to koszt każdej z czterech części podręcznika do klasy I szkoły podstawowej „Nasz elementarz”. 4,21 zł – to koszt każdej z dziewięciu części podręcznika do klasy II szkoły podstawowej „Nasza szkoła”. 2,35 zł – to koszt  każdej z dziesięciu części podręcznika do klasy III szkoły podstawowej „Nasza szkoła”

Podstawa prawna: Art. 22ak ust. 3 pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 811) stanowi, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika szkoła podstawowa może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I –III szkoły podstawowej, o którym mowa w art. 22ad ust. 1 ustawy o systemie oświaty, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i zamieszczonego na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra.

Mając powyższy przepis na uwadze, określa się koszt każdej z czterech części podręcznika do kl. I w wysokości 4,34 zł, każdej z dziewięciu części podręcznika do II kl. w wysokości 4,21 zł oraz każdej z dziesięciu części podręcznika do III kl. w wysokości 2,35 zł za egzemplarz.

Takiej kwoty zażądać może szkoła od rodziców ucznia w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika.

 

Bezpłatne podręczniki dla uczniów klasy I szkoły podstawowej

 

ksiazki.jpeg             Podstawowym założeniem nowelizacji ustawy o zmianie systemu oświaty jest to, że szkoła podstawowa nieodpłatnie wypożycza uczniom klas I-III podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej obejmujące edukację polonistyczną, matematyczną, społeczną i przyrodniczą. Wyposażenie szkół w podręcznik zapewnia natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej. Ustawa przewiduje, że od września 2014 r. z bezpłatnych podręczników korzystać będą uczniowie pierwszych klas szkół podstawowych, a od 2017 r. wszyscy uczniowie podstawówek i gimnazjów. MEN stopniowo wyposaży uczniów klas I-III szkół podstawowych w bezpłatne podręczniki oraz zapewni dotację celową na zakup podręczników dla uczniów klas IV-VI i gimnazjalistów. Szkoła nie będzie mogła domagać się od rodziców zakupu podręczników.

             O wyborze podręczników dla uczniów nie będzie jak dotąd decydował nauczyciel, ale zespół nauczycieli uczących danego przedmiotu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. Zatwierdzony zestaw podręczników ma służyć w szkole co najmniej trzy lata. Materiały ćwiczeniowe będą uczniom przekazywane bez obowiązku zwrotu.

            We wrześniu 2014 r. darmowe podręczniki otrzymają uczniowie klas I szkół podstawowych, za rok - uczniowie klas II, za dwa lata - uczniowie klas III. Dodatkowo w 2014 r. na każdego ucznia pierwszej klasy z budżetu państwa zostanie przeznaczona dotacja na zakup podręcznika do języka obcego oraz na zakup materiałów ćwiczeniowych. Wprowadzony ma być zakaz zamieszczania w podręczniku ćwiczeń, zadań i poleceń wymagających wypełniania ich w egzemplarzu podręcznika. Nowelizacja wprowadza również zakaz oferowania szkołom korzyści w zamian za dokonanie wyboru konkretnego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

            Podręczniki będą własnością szkoły (organu prowadzącego szkoły podstawowe). Zasady wypożyczania podręczników uczniom określał będzie dyrektor placówki.
            Ponadto, dzięki nowym przepisom już od 2015 r. wszystkie podręczniki będą wieloletnie. To dlatego, że do użytku szkolnego będą dopuszczone jedynie te podręczniki, które nie będą zawierać: pytań, poleceń, zadań i ćwiczeń wymagających uzupełnienia w egzemplarzu podręcznika oraz odwołań i poleceń wymagających korzystania z dodatkowych płatnych materiałów dydaktycznych przeznaczonych dla ucznia.

Kolejna kluczowa zmiana dotyczy popularnego obecnie tzw. „pakietowania” podręczników i innych materiałów. To kosztowne dla rodziców rozwiązanie. Po wejściu w życie nowych przepisów wydawcy lub podmioty dokonujące obrotu podręcznikami, nie będą mogły łączyć sprzedaży podręczników z innymi dodatkowymi materiałami przeznaczonymi dla ucznia.   Oznacza to, że każdy potrzebny podręcznik będzie można kupić oddzielnie, bez konieczności zaopatrywania się w materiały dodatkowe.

            Wszystkie przygotowane zmiany stanowią również bazę do wprowadzenia e-podręczników (do większości przedmiotów nauczania, począwszy od szkoły podstawowej, poprzez gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne), które będą gotowe w 2015 r. Kładą nacisk na rolę podstawy programowej, która powinna być najważniejszym elementem pracy nauczyciela z dziećmi i opartych na niej programów nauczania.

            Po wejściu w życie proponowanych zmian, podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, z punktu widzenia rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, będą bezpłatne.

Poniżej znajduje się harmonogram wprowadzania zmian w system wyposażania uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne.
 

m15491863,MEN.jpeg

Harmonogram do pobrania -> DOCXHarmonogram podręczniki.docx

 

Zachęcamy również do zapoznania się z podręcznikiem dla pierwszoklasistów, który został opublikowany na stronie MEN. Na poniższej stronie można znaleźć min. ostateczną wersję I części „Naszego Elementarza”, pierwszą część „Poradnika dla nauczyciela klasy pierwszej szkoły podstawowej”, jak również inne ciekawe materiały i informacje.

http://naszelementarz.men.gov.pl/

 

Sporządził: A. Nowak na podstawie informacji ze strony MEN